AUKLET 2012 trip-- April 20 to November 17 - smountainlaurel